Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

261/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatói beszámoló elhalasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó víz- és csatorna-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót a 2013. évi februári ülésére tűzi napirendre.

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző