Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 261/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület 2015. évben az alábbi programok megrendezését tervezi

            Március 12. Pálinkaverseny

            Március 15. Nemzeti ünnep, valamint a Díszpolgári cím átadása.

            Június 4.  Egészségnap és sportnap

            Július 23. Fáy-túra

            Augusztus 20. Állami ünnep

            Augusztus 26-27. Gombai Nyárbúcsúztató

            Október 1. Idősek világnapja

            Október 8. Szüreti mulatság

            Október 23. Nemzeti ünnep

            December 5. Mikulásváró

            December 31. Szilveszteri bál

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Rendezvényházat érintő programok tekintetében értesítse a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-t, továbbá a programok előkészítése ügyében intézkedjen.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző