Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

262/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

1.    A Képviselő-testület a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér elnevezésű költségvetési szervet 2014. december 31-i hatállyal megszünteti.

 

2.    A Képviselő-testület a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél vezetett törzskönyvi nyilvántartásból történő kivezetésről a vonatkozó jogszabály által előírt határidőben, a költségvetési szerv pénzforgalmi számlájának megszüntetéséről 2014. december 31. napjával, valamint az állami adóhatóság felé a költségvetési szerv megszüntetésére vonatkozó értesítésről gondoskodjon.

4.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér önkormányzati intézményi működési formájára terjesszen be javaslatot a Képviselő-testület 2014. december 11-i ülésére

 

Határidő: értelemszerű.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester