Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

263/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a kommunális szilárd hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatói beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft, mint hulladékkezelési közszolgáltató által benyújtott tájékoztatót nem fogadta el.

2./   A Képviselő-testület felhívta a polgármester figyelmét, hogy keresse meg Monor Város Önkormányzatát, mint a Konzorcium elnökségi tagját, s kérjen tőle bővebb felvilágosítást a konzorcium működésére vonatkozóan. A megkeresés terjedjen ki arra is, hogy a korábbi hibák miatti többletkiadást át lehet-e hárítani a konzorcium tagjai helyett a tervezőkre, kivitelezőkre.

3./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző