Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

263/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi belsőellenőrzési terv előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 2015. évi belsőellenőrzés témaköreinek meghatározására döntést nem hozott, felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. évi belsőellenőrzési terv meghatározására vonatkozó javaslatát a 2014. december 11-i ülésre terjessze elő.

 

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

Határidő:          értelemszerűen