Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 263/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Safranyik Krisztián gombai lakosnak a 2217 Gomba, Dózsa György u. 11/c. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2217 Gomba, Dózsa György u. 11/c. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó döntést csak az épület kiürített állapotban történő megtekintését követően,  a 2016. január havi soros ülésén hoz.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Safranyik Krisztián kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: 2015. december 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző