Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

264/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ledniczki Tibor beszámolójának elfogadását követően az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármester figyelmét, hogy a szükséges intézkedést tegye meg annak érdekében, hogy a közszolgáltató által jelzett gallyazás elvégzésre kerüljön.

2./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy hívja fel a közszolgáltató figyelmét a szállítójárművön lévő hulladéktároló edényzet emelőszerkezete állapotának felülvizsgálatára, s ezzel a hulladéktároló edények, konténerek állagának megóvására.

3./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző