Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 264/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1051/4 időszakos hasznosítására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a fodrász üzlet jelenlegi bérleti jogviszonyának megszűnését követően a bérleményt határozott időre, 2016. január 1-től 2016. április 30-ig – minden nemű felújítás nélkül - meghirdeti az érdeklők számára bérbe vételre.

2.      A Képviselő-testület az a 1051/4 hrsz-ú ingatlan hasznosításának, valamint a 729-es hrsz-ú ingatlan megvásárlásának lehetőségéről szóló előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot jelen határozat 1. pontjában foglaltak szerint egy 4. ponttal kiegészíti.

3.       Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján tegyen közzé hirdetményt a 1051/4 hrsz-ú ingatlan bérleti lehetőségére vonatkozóan.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző