Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

265/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közüzemi díjak emelése kapcsán az alábbi határozatot hozta:

 

1.)   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a hulladékkezelési közszolgáltatók díjemelési javaslatát, ezért az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról 15/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosítását nem tartja indokoltnak.

2.)   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatókat tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző