Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

266/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület 2013. január 1-i hatállyal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

a)        2.10 pont szövegezését az alábbiak szerint

2.10 A Hivatal alaptevékenységei:         A Polgármesteri Hivatal mindenkori alaptevékenységeinek körét az alapító okirata határozza meg.  Tevékenysége során ellátja az önkormányzat működésével, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

b)        3.2.1 pont szövegezését az alábbiak szerint

3.2.1 A költségvetési szerv jóváhagyott létszámának

                megfelelően kialakított köztisztviselői munkakörök:

I.                   Jegyző (heti 40 órában ellátott munkakör)

II.                Aljegyző (heti 40 órában ellátott munkakör)

III.             Beruházási előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)

IV.             Műszaki előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)

V.                Gazdálkodási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)

VI.             Gazdálkodási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)

VII.          Gazdálkodási előadó III. (heti 20 órában ellátott munkakör)

VIII.       Gazdálkodási előadói IV. (heti 40 órában ellátott munkakör)

IX.             Igazgatási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)

X.                Igazgatási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)

XI.             Igazgatási előadó III. (heti 40 órában ellátott munkakör)

 

c)         3.2.2 pont szövegezését az alábbiak szerint

        3.2.2 A költségvetési szerv jóváhagyott létszámában

               szereplő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkakör

                                                  XII.          Takarító (heti 20 órában ellátott munkakör)

 

d)        Az 1. sz. mellékletét a határozat 1. sz. melléklete szerint.

e)         Az 3. sz. mellékletét a határozat 2. sz. melléklete szerint.

f)          Az 4. sz. mellékletét a határozat 3. sz. melléklete szerint.

 

2.      A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat közzétételéről, valamint a módosításoknak a köztisztviselőkkel történő ismertetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző