Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

267/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közmeghallgatás időpontjának módosítására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

            1./        Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2013. március 13. napjáról 2013. április 18. napjára módosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

       jegyző

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző