Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

267/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a Gombai Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatalban 2014. december 29. napjától 2014. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el, melynek időtartama alatt a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében telefonos ügyelet tartása szükséges.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünetről a lakosságot tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester