Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 267/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1051/4 és a 729 hrsz-ú ingatlan együttes hasznosításának lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 1051/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant a vele határos 729 hrsz-ú ingatlannal együtt kívánja hasznosítani

2.      A képviselő-testület a 729 hrsz-ú ingatlan 561/881-ed tulajdoni hányadát 6.500 eFt vételáron kívánja megvásárolni.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a 729 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait tájékoztassa. 

4.      A Képviselő-testület a fodrász üzlet jelenlegi bérleti jogviszonyának megszűnését követően a bérleményt határozott időre, 2016. január 1-től 2016. április 30-ig – minden nemű felújítás nélkül - meghirdeti az érdeklők számára bérbe vételre.

 

Határidő: 2015. december10.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző