Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 268/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba Községért” Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gomba Községért” Közalapítvány és Közhasznú Szervezet Kuratóriuma által hozott 2/2015. (XI.23.) kuratóriumi határozat 3. pontjában rögzített felkérést elfogadja.

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gomba Községért” Közalapítvány és Közhasznú Szervezet Kuratóriuma által hozott 3/2015. (XI.23.) kuratóriumi határozatában foglaltakat elfogadja, a közalapítvány megszüntetését támogatja.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszűnéshez szükséges, a Közalapítvány és az Alapító által közösen benyújtandó megszüntetés iránti kérelmet aláírja és az illetékes bíróság számára benyújtsa.

 

                        Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző