Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

269/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta Hegedűs Pál elbirtoklásra vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönettel vette a Hegedűs Pál által benyújtott kérelmet, de tekintettel a törvényi szabályozásra, és arra, hogy a 443 hrsz-ú ingatlan Gomba Község Önkormányzatának forgalomképtelen vagyona, a kérelmet nem támogatja.

 

 2.     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester