Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     26/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőrség működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A  Képviselő-testület a Gombai Polgárőrség tájékoztatóját elfogadta. Köszönetét fejezi ki a egyesület minden tagja felé a település érdekében végzett munkájáért.

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról az egyesületet a határozat kivonatának megküldésével értesítse és kérje fel az egyesület elnökét a köszönetnyilvánítás tagok felé történő tolmácsolására.

 

Határidő: 2009. március 6.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző