Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     26/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetője által az óvodai beíratás időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselőtestület az óvodai beíratás  időszakait:

 2010.május 10-én      8-tól  16 óráig

 2010.május 11-én      8-tól  16 óráig

 2010.május 12-én      8-tól  16 óráig

 2010.május 13-án      8-tól  16 óráig

 2010.május 14-én      8-tól  16 óráig határozza meg.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző