Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 26/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a lovas hagyományőrző felvonulás egyeztetésének napirendre tűzésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a március 26-i soros ülésének napirendi pontjai közé felveszi a lovas hagyományőrző felvonulás egyeztetését.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a napirendi pont előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző