Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

270/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert egy szándéknyilatkozat aláírására, mely szerint egy új bérlővel kötött szerződés aláírásával párhuzamosan hozzájárul a jelenlegi bérleti szerződés megszüntetéséhez, de nem zárkózik el attól sem, hogy a szerződést módosítsa és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Cucina Italiana Kft. üzemeltetésre bérbe adja a helyiséget.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester