Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 270/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az egészségügyi alapellátási körzet meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet előkészítése során készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bénye Község Önkormányzatával a vegyes fogászati alapellátási körzet székhelyeként a Gomba, Szemők Balázs tér 1. alatti Egészségházban lévő fogászati rendelőt meghatározó – határozat melléklete szerinti – megállapodást aláírja.

 

Határidő: 2015. november 27.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

  Melléklet

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző