Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

271/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi rendezvénytervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület 2013. évben az alábbi programok megrendezését tervezi

            Március 15. Nemzeti ünnep, valamint a Díszpolgári cím átadása.

            Április 20. A Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése

            Április 27. Egészségnap és sportnap

            Június 1. Egykori gombai nemesi családok találkozója.

            Augusztus 20. Állami ünnep

            Augusztus 31. Gombai Nyárbúcsúztató

            Október 1. Idősek világnapja

            Október 23. Nemzeti ünnep

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programok előkészítése ügyében intézkedjen.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző