Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

271/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta Nyúl Attilának a tulajdonában álló ingatlanhányadból résztulajdon felajánlására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben támogatja a gombai 903/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ½ tulajdoni arányban történő megvásárlását, amennyiben kérelmező a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnését - a szennyvízcsatornára történő rákötés megrendelését - igazolja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester