Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

272/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 16/2008. (V. 30.) számú rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a 16/2008. (V. 30.) számú rendeletében rögzített Gombáért Emlékplakett átadását a március 15-ei rendezvény keretében kívánja megtenni.

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 16/2008. (V. 30.) számú rendelet felülvizsgálatát a soron következő ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző