Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

272/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta Nyúl Attilának a tulajdonában álló ingatlanhányadból résztulajdon felajánlására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkészíttetett értékbecslés alapján a 903/3 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni arányának megszerzésére 800 eFt összegben vételi ajánlatot tesz.

2.)    A Képviselő-testület - amennyiben a 271/2014. (XI. 20) képviselő-testületi határozatban foglalt feltételek teljesülnek - felhatalmazza a polgármestert, hogy elfogadott vételi ajánlat esetén az 1. pontban meghatározott ingatlanrészre vonatkozó adásvételi szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

3.)    A Képviselő-testület az ingatlanrész vételárát, az ügyvédi munkadíjat, valamint a tulajdoni bejegyzéshez szükséges földhivatali díjat az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester