Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 272/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosította.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosításnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdésében rögzített közzétételi kötelezettségről, valamint a módosított közbeszerzési tervnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről.

 

Határidő: 2015. november 27.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 Melléklet

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző