Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

273/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott létszám bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a szociális étkeztetés szakfeladaton 2012. december 30. napjától az étkeztetés adminisztrációjának ellátása érdekében szociális segítő munkakört hoz létre és felhatalmazza a polgármestert hogy a munkakör betöltése érdekében a határozat 1. sz. melléklete szerinti pályázati felhívást közzétegye. 

2./  A Képviselő-testület a főzőkonyhán 2012. december 30. napjától további egy konyhai kisegítő munkakört hoz létre, és felhatalmazza a polgármestert az új álláshely betöltése érdekében szükséges intézkedéseket megtételére, s a közalkalmazotti kinevezésre irányuló előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző