Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

273/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Sipos Lajosnénak a tulajdonában lévő ingatlanok Gomba Község Önkormányzata részére történő ajándékozására vonatkozó szándékát tartalmazó beadványát és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sipos Lajosné gombai lakossal a gombai 145/2 hrsz-ú, és a szintén gombai 0284/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az ajándékozási szerződést Gomba Község Önkormányzata - mint megajándékozott - nevében és képviseletében eljárva aláírja, melyben Sipos Lajosné részére holtig tartó lakáshasználati jogot biztosít.

2.      A Képviselő-testület az ajándékozási szerződéshez kapcsolódó ügyvédi- és földhivatali költségeket az általános tartalék terhére biztosítja.

3.      A Képviselő-testület az általános tartalék terhére 1 millió forint bruttó értékben meghatároz egy keretet, melynek terhére a Gomba, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan tető- és fűtésjavításának megrendelésére felhatalmazza a polgármestert.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester