Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

273/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, esőzések okozta útkárok helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Arany János utca felső szakaszán (hrsz: 810, 811) miatti vis maior pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez:

-        a káresemény megnevezését: Gomba, esőzések okozta útkárok helyreállítása az önkormányzati tulajdonú Arany János utca felső szakaszán (hrsz: 810, 811)

-      a káresemény helyét: 2217 Gomba, Arany János utca (810 és 811 hrsz.)

a pályázat EBR42 azonosítóját: 290 255

       szerint rögzíti.

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.102.360,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior támogatási igény

9.921.240,- Ft

90 %

Források összesen

11.023.600,-Ft

100 %

 

4.      A károk helyreállítása (költségvetés alapján) tervezett 11.023.600,-Ft-os összköltségének fedezetét Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

6.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

7.        A képviselő testület, határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

8.      A Képviselő-testület vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

9.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

10.  Az érintett építmény egy burkolt árok, melyhez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2, 11 és 12 pontja is rendel kötelezettséget.

11.  A Képviselő-testület a helyreállítás 1.102.360,- Ft-os saját forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott céltartalék terhére biztosítja.

12.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő:             az 1. pont tekintetében 2015. november 30.

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző