Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

274/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a karbantartási költségviselés bérleti díjba történő beszámítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület Hangyás Mihályné 2012. december havi bérleti díjába beszámítja a Gomba, Kossuth tér 2. szám alatti bérlemény karbantartására fordított 15.400,- Ft számlával igazolt költséget, s részére a 2012. december havi bérleti díjat 5.400,- Ft-ban állapítja meg.

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a bérlőt tájékoztassa, s a 2012. havi bérleti díj csökkentett mértékben történő számlázása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző