Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

275/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata és Ledniczki Tiborral között hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést 3 év határozott időtartamra meghosszabbítja, azzal, hogy felsőbb jogszabály rendelkezései alapján történő szerződés megszűnés esetén közszolgáltató kártérítési igényét kizárja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés aláírására.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltatót tájékoztassa, és a szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester                 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző