Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 275/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 4.1.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„4.1.1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi minősített többségű határozattal mondják ki a Társulásban, azon belül pedig a meghatározott intézmény Szolgálat elnevezésű önálló Szakmai egységének fenntartásában, vagy az egyéb önkormányzati feladatellátásban való részvételüket vagy a Társulásból, vagy azon belül pedig a meghatározott intézmény Szolgálat elnevezésű önálló Szakmai egysége fenntartói vagy az egyéb önkormányzati feladatellátói körből való kiválásukat. A képviselő-testületi határozat a 4.3. pont szerinti Tagnyilvántartás része. Az intézményfenntartói kör alatt a  Társulási megállapodásban a továbbiakban az Intézmény Szolgálat elnevezésű önálló Szakmai egységének fenntartásában részt vevő tag önkormányzatok értendőek.”

2.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 4.4. pontjában a Társulás által fenntartott és működtetett költségvetési szerv elnevezése a „Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor” intézménynévről „Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat „ intézménynévre változik.

3.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási  megállapodás 4.4.1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4.4.1.2. A Társulási Tanács a Társulás egészét érintő döntéshozatal esetén teljes tagi körében, vagy kizárólag a fenntartott intézmény Szolgálat Szakmai egységét, illetve az e társulás keretében ellátott egyéb önkormányzati feladatellátói kört érintő döntéshozatal esetén az intézmény fenntartói, feladatellátói körben részt vevő települések külön tagi körében jár el.

4.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási  megállapodás 4.4.8.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4.4.8.1. A Társulás személyes gondoskodást nyújtó integrált intézmény formájában a Monori Járás területére önálló szakmai egységként Család- és Gyermekjóléti Központot, míg a társult önkormányzatok ellátási területére önálló szakmai egységként Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot tart fenn. A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat integrált intézmény ellátási területére - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - családsegítés, valamint a gyerekjóléti szolgáltatás vonatkozásában- rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.).

5.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási  megállapodás 5.1.5.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„ 5.1.5.2. A Társulási Tanács az integrált intézménynek kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egység fenntartói körét, valamint a főépítész foglalkoztatása feladatellátási kört érintő döntéshozatalhoz kapcsolódóan akkor határozatképes, ha a Társulási Tanácsnak a vonatkozó intézmény fenntartói, feladat ellátói  körben részt vevő valamennyi társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagjai  közül az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a intézmény fenntartói, feladat ellátói  körben részt vevő valamennyi társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tag települések lakosságszámának egyharmadát. „

6.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 5.2.1.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„ 5.2.1.1. A Társulási Tanács döntéshozatala körében a Társulás egészét érintő döntéshozatal, valamint az integrált intézménynek kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egysége fenntartói körét, illetve a főépítész foglalkoztatása feladatellátói kört érintő döntéshozatal keretében a tagok a lakosságszámuknak a Társulás összlakosságához viszonyított arányában rendelkeznek szavazattal.”

7.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 5.3.1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„ 5.3.1.2. A Társulási Tanács ülésén az integrált intézménynek  kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egysége fenntartói kört, valamint a főépítész foglalkoztatása feladatellátási kört  érintő döntéshozatalhoz kapcsolódóan a javaslat elfogadásához a jelen lévő, a vonatkozó intézmény fenntartói, feladatellátói körben részt vevő társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  tagok több, mint felének igen szavazata szükséges, amellyel az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a vonatkozó intézmény fenntartói, feladatellátási körben részt vevő valamennyi társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  tagok összlakosságszámának egyharmadát (egyszerű többséggel hozott döntés).”

8.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási  megállapodás az alábbi 5.3.1.4. ponttal egészül ki:

5.3.1.4. Az integrált intézménynek kizárólag a Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységet érintő döntés hozatalra való jogosultsága az ezen szakmai egység fenntartásához történő vagyoni hozzájárulás arányában alakul.”

9.             A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 5.3.2.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.3.2.2. A minősített többséghez az integrált intézménynek  kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egysége fenntartói körét, valamint a főépítész foglalkoztatása  feladatellátói kört  érintő döntéshozatal esetében legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a vonatkozó intézmény fenntartói, feladatellátói körben részt vevő társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  tagok több, mint felét, és amellyel az általuk képviselt a vonatkozó intézmény fenntartói, feladatellátói  körben részt vevő települések lakosságszáma eléri a vonatkozó szakfeladati egységben részt vevő települések összlakosságszámának felét.”

10.         A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 7.2.1.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„ 7.2.1.1. A Társulás a jelen megállapodás, egyéb megállapodás(ok) alapján végzett a Társulás egészét érintő feladatellátás, illetve - az intézmény fenntartói, feladatellátói körben történő részvétel függvényében - a feladatellátás, illetve az integrált intézménynek kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egysége fenntartásának fedezetére annak függvényében, hogy a feladatellátás a Társulás egészét, vagy az integrált intézménynek kizárólag a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egysége fenntartói, vagy a Társulás valamely feladatellátói körét és annak ellátási területét érinti településenként – lakosságszám arányában - feladat ellátási költséget határoz meg.

A feladat-ellátási költség megfizetéséről a Társulási Tanács az azt elrendelő határozatában dönt.

Az integrált intézménynek a Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egysége fenntartásával és működésével összefüggő költségeinek viselése – ide értve az Intézményvezetőnek a Központ és a Szolgálat Szakmai egységek között arányosan megosztott, a Központra eső munkabér és annak járulékai részét is - kizárólag Monor Város Önkormányzatának kötelezettsége.”

11.         A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 7.2.1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„ 7.2.1.2. A Társulás költségvetésében a feladat-ellátási költség keretében, de külön feltűntetve kerül településenként meghatározásra - az intézmény fenntartói, feladatellátói körben történő részvétel függvényében - a Társulás működtetésével, a munkaszervezeti feladatok ellátásával, valamint az ezekkel összefüggő adminisztratív költségek.

Az integrált intézmény vonatkozó szakmai egységének, vagy feladatellátói körének fenntartásban részt vevő tag településeket terhelő, a munkaszervezeti feladatok ellátásának, valamint az ezekkel összefüggő adminisztratív költségeknek a Társulás által ellátott feladatok közötti százalékos megosztását a Társulási megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.

12.     A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás az alábbi 7.2.1.3. ponttal egészül ki:

„7.2.1.3. A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egységének fenntartása körében a településen szolgálatot teljesítő foglalkoztatott(ak) munkabére és annak járulékai kizárólag azt a tag települést terheli, amelyen az adott foglalkoztatott szolgálatot teljesít, közös önkormányzati hivatal esetén ez alatt a közös önkormányzati hivatal települései tekintetében a székhely település értendő. A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai egység fenntartásának körébe tartozó a települések között megosztandó kiadási tételek felsorolását, a Társulási megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza, mely a Szolgálat Szakmai egységének fenntartásában részt vevő tag települések között lakosságszám arányában kerül felosztásra. A tag településen foglalkoztatott(ak) munkabére, járulékai, valamint a tag településre felosztott kiadási tételek összege és a településre eső normatíva különbözete a tag település és a Társulás között elszámolásra kerül.”

13.          A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 9.1. pontjában a „Monor Város - és Uszoda üzemeltető Kft.” szövegrész helyébe a „KÖVÁL Nonprofit Zrt. „szövegrész lép.

14.         A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 1. és 2. számú mellékletében Gyömrő Város Önkormányzatának szerepeltetése esetében, valamennyi helyen a „2230 Gyömrő, Szabadság út 1.” szövegrész helyébe a „2230 Gyömrő, Fő tér 1.” szövegrész kerül.

15.         A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási  megállapodás 1. számú melléklete, b.) pontjának címében a „Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész helyébe a „Család – és gyermekjóléti Központ és Szolgálat” szövegrész lép.

16.     A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 1. számú melléklete, b.) a „Család – és gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményfenntartói körben részt vevő tag települések” pontja kiegészül Gyömrő Város Önkormányzatával és a döntésről rendelkező határozatának a számával.

17.     A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 2. számú melléklete, b.) pontjának címében a „Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész helyébe a „Család – és gyermekjóléti Központ és Szolgálat” szövegrész lép.

18.     A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási megállapodás 2. számú melléklete, b.) a „Család – és gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményfenntartói körben részt vevő tag települések” pontja kiegészül Gyömrő Város Önkormányzatával, lakosságszámával és az ehhez kapcsolódó szavazati arányával.

19.    A Képviselő-testület elfogadja, hogy a társulási  megállapodás függelékében az intézmény elnevezése a „Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor” intézménynévről „Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat „ intézménynévre változik, egyidejűleg a „családsegítés” és a „gyerekjóléti szolgáltatások” feladatok társult települési önkormányzatainak köre kibővül Gyömrővel.

20.         A társulási megállapodás jelen módosítással érintett rendelkezései 2016. január 1. napján lépnek hatályba.

21.         A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

22.         A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa.

 

Határidő:             2015. november 27.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző