Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

276/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)      A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a társulási megállapodás 4.4. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:

a Monori Kistérségi Iroda, mint a Társulás Munkaszervezete,

 

2.)      A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a társulási megállapodás 4.4.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.4.7.       Társulás költségvetési szerve

 

3.)      A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megállapodás a 4.4.7.1. pontjától a 4.4.7.9. pontjáig az alábbiak szerint módosul

4.4.7.1.       A Társulás által fenntartott és működtetett költségvetési szervek működéséhez kapcsolódó szervezeti alap dokumentumok teljes körű felsorolását az adott költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata tételesen rögzíti, határozza meg.

4.4.7.2.       Az intézmény vezetője felett a kinevezési, és felmentési jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

4.4.7.3.       A Társulás Tanácsa az éves költségvetési határozatában állapítja meg az intézmény foglalkoztatotti létszámát.

4.4.7.4.       Az intézmény gazdálkodási feladatait a Monor Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete végzi.

 

 

 

4.)      A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megállapodás 4.4.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

4.4.8.          A Társulási Tanács működésével kapcsolatos döntéselőkészítő és végrehajtó tevékenységét Monor Városi Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) látja el.

 

5.)      A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy megállapodás 5.1.7. pontjának második mondatában „a Munkaszervezet vezetője” szövegrész helyébe  Monor Városi Polgármesteri Hivatal jegyzője” szövegrész kerül.

 

6.)      A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megállapodás 6.2.7. pontjából az „és a Társulás munkaszervezete vezetőjéhez” szövegrész törlésre kerül:

 

7.)          A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy megállapodás 7.3.5. pontjában „a Társulás Munkaszervezete” szövegrész helyébe „Monor Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete” szövegrész kerül.

 

8.)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy társulási megállapodásának módosítását tartalmazó megállapodást Gomba Község Önkormányzata képviseletében aláírja.

 

9.)      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Munkaszervezetét - a megállapodás módosításának előkészítése érdekében - a határozatban foglaltakról tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. december 20.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző