Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

276/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottságnak a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehota Vilmos polgármester részére 2014. évi munkájának elismeréseként - figyelembe véve a 2006-tól 2010-ig és a 2010-től 2014-ig terjedő választási ciklusok alatt nyújtott folyamatos magas színvonalú teljesítményét is - az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdésével biztosított hatáskörében eljárva bruttó 900 eFt jutalmat állapít meg.

 

2.)    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről legkésőbb 2014. november 30. napjáig, a fizetési számlára történő átutalásáról legkésőbb 2014. december 19. napjáig gondoskodjon.