Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

277/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta dr. Ordasi Zsuzsanna kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben nem kíván közterületet elnevezni Ordasi Kázmér volt gombai lakosról.

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmező tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                        jegyző