Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

277/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi személyi juttatás és járulékok előirányzatainak maradvány számbavételére vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I-X. havi gazdálkodásról szóló tájékoztató és az év végéig a törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1), valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovatokon felhasználásra kerülő előirányzatok összegeinek figyelembe vételével az előirányzat-maradvány összesített összegét 12.201 eFt-ban fogadja el, mely összeg  általános tartalékba helyezését tartja indokoltnak .

3.)    A Képviselő-testület az önkormányzattal és költségvetési szerveivel jogviszonyban álló munkavállalók részére - az 1. pont szerint általános tartalékba helyezett összeg terhére - biztosít fedezetet az év végi jutalom, továbbá a jutalomhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez általános tartalékból az alábbiak szerint:

a)    az önkormányzati intézményi költségvetésben lévő COFOG-okon foglalkoztatott közalkalmazottak részére 343 eFt,

b)    a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottai részére 3.188 eFt,

c)    a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 3.514 eFt.

4.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-3 pontjaival hozott döntések, valamint a 276/2014. (XI. 21.) határozat alapján az előirányzatok szükséges módosításáról gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester