Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 3-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

   

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

278/2014. (XII. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. december 3-ai rendkívüli ülés napirendi pontjaira előterjesztett javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.      Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására

Előterjesztő:           Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő:  azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                                 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző