Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

278/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.    Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

     Előterjesztő:    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező:          bizottsági vélemény nem szükséges

 

2.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI.21.) rendeletének módosítására

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

3.    Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

 

4.    Javaslat a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

5.    Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 30/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

 

6.    Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

7.    Javaslat az önkormányzat 2016. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyására

     Előterjesztő:    jegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

8.    Beszámoló a Főépítész elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről

     Előterjesztők:  polgármester

     Előkészítő:      települési főépítész

     Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

 

9.    Javaslat a 2016. évi rendezvénytervhez kapcsolódó kiemelt és támogatott rendezvények jegyzékének elfogadására

     Előterjesztők:  polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

 

10.                  Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyására

     Előterjesztők:  polgármester

     Előkészítő:      aljegyző

     Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

 

11.                  Tájékoztatás a 2015. IV. negyedévi falubejárás tapasztalatairól

     Előterjesztők:  polgármester

     Előkészítő:      aljegyző

     Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

 

12.                  Egyebek

     Előterjesztők:  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

     Előkészítő:      jegyző és az előkészítésre felkértek

     Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző