Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

279/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monori Körzeti Földhivatal területkiigazításra vonatkozó határozatáról szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Körzeti Földhivatal területkiigazításra vonatkozó - gombai 0131 hrsz-ú önkormányzati ingatlan terhére hozott - határozata ellen a törvényes határidőn belül fellebbezéssel él.

2./  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fellebbezést elkészítéséről gondoskodjon, és az illetékes szerv részére a törvényes határidőn belül nyújsa be.

 

Határidő: 2013. január 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző