Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 3-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

279/2014. (XII. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dankó Pista utca 12. sz. előtti közterületen történt vis maior támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez

-       a káresemény megnevezését: Gomba, Dankó Pista u. 12. sz. előtti közterületen történt vis maior jellegű pinceomlás, ill. felszíni vízelvezető károsodásának helyreállítása 70,0 fm hosszban a 92., 86., ill. a 81. hrsz. önkormányzati tulajdonú területeken

-      a káresemény helyét: Gomba, Ady Endre utca  (81. hrsz.), ill., Dankó Pista utca  (92. hrsz.) és 86. hrsz.

-        a pályázat EBR42 azonosítóját: 228 731

       szerint rögzíti.

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Megnevezés

2014. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.148.080,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

 0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior támogatási igény

10.332.720,-  Ft

90 %

Források összesen

11.480.800,-  Ft

100 %

 

4.      A Képviselő-testület a károk helyreállításának összköltségét csak a 3. pontban rögzített saját forrás erejéig, vagyis 1.148.080,- Ft-os összeggel, részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

6.      A Képviselő-testület megállapítja, hogy a károsodott gombai 81., 86., és 92. hrsz. alatti ingatlanok fenntartása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

 

 

 

 

7.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. A közút nem biztosítható.

8.      A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

9.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

10.  A Képviselő-testület a helyreállítás 1.148.080,- Ft -os saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.

11.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

Határidő:             az 1. pont tekintetében 2014. december 05.

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                                                 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző