Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     27/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a Petőfi S. u. hátárán történt pincebeszakadás„ címen benyújtásra kerülő vis maior pályázathoz kapcsolódó 22/2009. (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a 22/2009. (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja, s a Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a Petőfi S. u. hátárán történt pincebeszakadás” vis maior pályázathoz kapcsolódóan jelen határozat 2./ pontjában foglaltakat fogadja el.

2.      A képviselő-testület a Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a Petőfi S. u. hátárán történt pinceüreg beszakadásának helyreállításához 3.954.160.- Ft támogatást igényel, és saját forrásként a 2009. évi költségvetésében – figyelemmel a 5.648.800.- Ft-os helyreállítási költségigényre – 1.694.640.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

3.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatban a jelen határozat a 22/2009. (II.5.) sz. határozattal együtt kerüljön csatolásra.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2009. március 13.

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző