Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     27/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési szakértő megbízására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület a „Rendezvényház építése” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás komplex lebonyolítói, közbeszerzési tanácsadói feladatainak elvégzésével. a TOPIL Szolgáltató és Tanácsadó Bt-t (2220 Vecsés, Erzsébet utca 21.) Földesiné Töpper Ilona hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseletével) bízza meg.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott feladatra vonatkozó megbízási szerződést a TOPIL Szolgáltató és Tanácsadó Bt-vel Gomba Község Önkormányzatának képviseletében eljárva - a határozat 1. sz. függeléke szerinti tartalommal - aláírja.

 

Határidő:   2010. február 10.

Felelős:      Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző