Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

27/2014. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testületének megtárgyalta az adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költségvetési kitekintő határozata elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 ivóvízminőség javítást eredményező projekt megvalósításához szükséges - a 2014. évi költségvetésben önerő biztosítása érdekében -EU önerőalap támogatásra benyújtott támogatási igény elutasítása esetére - tervezett fejlesztési hitelre tekintettel - a 2014. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Költségvetési kitekintő határozat

 

2014

2015

2016

2017

Bevételek

helyi adóból származó bevételek

87 581

70 065

70 065

70 065

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

3798

3798

3798

3798

osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

 

 

 

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

13 000

0

 

 

bírság, pótlék és díjbevétel

370

370

370

370

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

Bevételek összesen:

104 749

74 233

74 233

74 233

 

 

 

 

 

Adott évi saját bevétel 50%-a

52 375

37 116

37 116

37 116

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2014. előtti ügyletekből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás

0

0

0

0

2014. évi ügyletből származó érték:

 

 

 

 

Hitelfelvétel

40 985

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:

40 985

0

0

0

 

 

 

 

 

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tőkefizetési kötelezettség

0

4 099

4 099

4 099

Kamatfizetési kötelezettség

0

1 639

1 475

1 312

Tárgyévi fizetési kötelezettség:

0

5 738

5 574

5 410

 

 

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítse.

 

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző