Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

280/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Petőfi utcai alsó kivezetéssel kapcsolatos tanulmányterv tárgyára vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanulmány tervet készítő mérnöknek azt az utasítást adja, hogy a közútcsatlakozás áthelyezése és a felső parkoló kialakítása legyen a tanulmányterve része.

2./  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésről a Molnárfi Csabát értesítse.

 

Határidő: 2013. január 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző