Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

280/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság döntéshozatalra vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

                    

1.      A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

 

Neve

Vertikál Nonprofit Zrt.

Székhely címe

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

 

Ajánlat:

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE

Ajánlat

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 60 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes személyek vonatkozásában

nettó HUF/liter/ürítés

3,285

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a 80 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes személyek vonatkozásában

nettó HUF/liter/ürítés

3,285

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a 120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes személyek vonatkozásában

nettó HUF/liter/ürítés

3,285

4. Évi egyszeri lomtalanítás vállalása (igen/nem)

Igen

5. Őszi zöldhulladék ingyenes elszállításának vállalása évente egy alkalommal, valamint a zöldhulladék elszállításának vállalása a szolgáltató által biztosított zsákban: 7 alkalommal (havonta áprilistól októberig) (igen/nem)

Igen

 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző