Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

281/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az adórendelet módosítására vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló rendelet módosításának megtárgyalását a 2012. december 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésén napirendre tűzi. 

 

Határidő: 2012. december 29.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző