Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

281/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2016. évi belsőellenőrzési terv előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2016. évi belsőellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés lefolytatásához szükséges fedezet 2016. évi költségvetésben történő biztosításáról gondoskodjon.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző