Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

282/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Papárkában lévő 124/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a gombai 124/1 hrsz-ú ingatlant.

2./ A képviselőt-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a tulajdonosokat értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző