Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

282/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

1.      A Képviselő-testület a Gubán Sándor kistérségi főépítész beszámolóját elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a főépítészt tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző