Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

282/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gubán Sándor kistérségi főépítész beszámolóját elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a főépítészt tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző