Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

283/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a fotópályázatra beérkezett fényképeket és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fotópályázat Én falum kategóriájában Majorné Bakos Edinát hirdette ki győztesként.

 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a győztes személyt megfelelően értesítse, és gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.   

 

Határidő: 2013. január 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző